KVKK Aydınlatma Metni

Aybey Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Aydınlatma Metni

Giriş

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Aybey Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirketimiz”) tarafından müşterilerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı taşımaktadır.

Tanımlar

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder

Genel İlkeler ve Amaç

Şirketimiz tarafından kanunun 4. maddesinde belirtilen “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğince güncel olma, belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri ile 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’imizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’imizin ve Şirket’imizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, ürün ve hizmetlerin pazarlanması, satışı, dağıtımı, bunlara yönelik ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, kampanyalar ya da araçlar ile ilgili bilgi alınması, satış sonrası hizmetlerin sunulması, online servis randevularının oluşturulması, markaya ilişkin önerilerin alınması, müşteri şikayetlerinin yönetilmesi ve zorunlu ya da ihtiyari diğer ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalandırılması amaçlarıyla işlenmektedir.

Diğer yandan Şirket’imiz tarafından hangi kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin detaylı bilgiyi https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden sicil sorgulama bölümüne Şirket’imizin ünvanını yazarak edinebilirsiniz

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz kanunun 8. ve 9. maddeleri ile sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla gizlilik yükümlülüğü altında bulunan hizmet sağlayıcılarına, kanunlarda açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ve yasa gereği zorunlu tutulan hallerde ve/veya iş akdinden kaynaklanan zorunluluk gereği paylaşılması gereken gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılacaktır.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı bir şekilde üçüncü kişilerin eline geçmesini engellemek için Şirketimizce her türlü idari ve teknik tedbir alınmıştır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz kanun kapsamında Şirket’imizce elektronik veya fiziki ortamda toplanmakta ve kanunun 5. ve 6. maddesi çerçevesinde işlenmektedir.

Üçüncü Kişilere Veri Aktarımı

Şirketimiz, kişisel verileri aktarırken kanunun 8. ve 9. maddesi kapsamında bütün yükümlülüklere uygun hareket etmektedir. Kişisel verileri, veri sahibinin açık rızası olmadan gerçek veya tüzel kişilere aktarmamaktayız.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz tarafınızdan onayınız dâhilinde elde edilecek veriler, yukarıda belirtilen işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca saklanacaktır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nun 11.maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız şöyledir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmedir.

Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikâyet

Kanunun 13. maddesi uyarınca kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Şirket’imize iletmeniz halinde başvurunuz, 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Yapılan başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde, Şirket’imizin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayette bulunabilirsiniz. Yukarıda değinilen Şirket’imize başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Şirketimiz Aybey Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunar; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi web sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak ya da şirket adresimiz “Sanayi Mah. Hızır Reis Cad. No:26/2 Pendik/İstanbul” adresine (Noter, iadeli taahhütlü mektup vb. yollarla) yazılı olarak iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

x

Hızlı İletişim